Kommunikasjon og kroppsspråk med “Power Poses” 2017-08-21T23:25:11+00:00

KOMMUNIKASJON og KROPPSSPRÅK

TYDELIG KOMMUNIKASJON ER EN GRUNNPILAR I GOD LEDELSE, SALG OG TEAMBYGGING.
Sett, hørt og anerkjent er våre primærbehov og nødvendige for at vi skal føle oss trygge og utvikle oss.


KROPPSSPRÅK ER VÅRT VIKTIGSTE SPRÅK. BLI KJENT MED “POWER POSES”. LÆR TEKNIKKENE MED GJENNOMSLAGSKRAFT

All adferd og opplevelser er kommunikasjon

Du kan ikke «ikke kommunisere». Uansett selv om du ikke sier noe kommuniserer du med alle andre sanser. Kommunikasjon uten ord kan ikke feilsiteres men kan feiltolkes.

Det er blandingen av all kommunikasjon vi ikke alltid mestrer og misforståelser oppstår. Derfor er kommunikasjonsevnen og -viljen et av de viktigste egenskapene en leder kan ha.

Kommunikasjon er lederens eneste verktøy til å hindre og løse konflikter og å bygge et sterkt team med gode resultater.

Lederens evne til å kommunisere troverdig og tydelig er helt avgjørende for resultatene i bedriften. Både på jobb og i privatlivet oppstår «misforståelsene» oftest når vårt kroppsspråk, tonasjon og ordene vi bruker ikke stemmer overens.

kommunikasjon

Dobbeltkommunikasjon

Når vårt kroppsspråk og tonasjon ( tonefall, tempo, styrke) ikke stemmer over med ord vi bruker, kalles dette for dobbeltkommunikasjon. I vårt muntlige språk overkjører kroppsspråket og tonasjon ordbruken. Her gjelder det virkelig at det er ikke viktig hva du sier men hvordan du sier det.

Eksempel kan være at vi etter et møte sitter igjen med en følelse av å ikke være sikker på hva som egentlig ble sagt. Møtelederen sier noe du oppfatter som «usant» og du blir usikker. Du føler deg rådvill og forvirret og resultatene kan være skadelige for bedriften da ditt grunnlag for informasjon er forvrengt. Fornuften vil høre på ordene men du vet «intuitivt» at de ordene er ikke sanne. Kroppsspråket og ordene stemte ikke og da overkjører kroppsspråket.

De fleste tror at det de sier har langt større betydning enn måten de sier det på. Forskningen viser at 90% av påvirkningskraften i en muntlig presentasjon stammer fra den nonverbale delen av kommunikasjon.

Når det gjelder skriftlig språk, er derimot innhold viktigst. Da bygger du opp følelser med å bruke ordets innhold, visualisering, tilhørighet etc.

Lytting

Lytting er en viktig del av kommunikasjon og også der hopper vi over viktige stadier. De fleste ledere har ofte så travelt og er så stresset at de tar ikke tiden å lytte ferdig men begynner å formulere svaret allerede før den andre er ferdig med sitt budskap. Dette skaper lett misforståelser og overfladiske forhold da dypere forståelse ikke får plass. Dette er et av konfliktskapere på arbeidsplasser.

Ledelsen i skandinaviske bedrifter kommuniserer ikke godt nok med sine medarbeidere. Seks av ti hevder at det ikke er samsvar mellom det ledelsen sier og det de gjør.( ref. Nordisk Kommunikasjon).

Ofte prioriteres strategier, rapporter, handlingsplaner etter mange og lange møter om bedriftens målsetting, visjoner og fremtid. Overaskelsen kan være stor når bedritens ansatte ikke har fått med seg noe av de mange rapportene de har fått tilgjengelig. Kommunikasjon bygger aller mest på kroppsspråk som igjen reflekterer dine følelser, bevisste eller ubevisste og kun en veldig liten grad på ord.

Dette gjelder din oppfattelse av det som blir kommunisert, hvordan du mottar og lagrer informasjon. Ord er likevel viktige når det gjelder innhold. Derfor trenger du å lære fremmede språk. Hvor bra du formidler innholdet, er avhengig av hvordan du sier det.

Hensikten til ledelsen er naturligvis god men måten å kommunisere treffer mindre sjelden. Mange ledere glemmer betydningen av kommunikasjonen «ansikt til ansikt» og fokuserer for lite dens betydning. Dermed disse møtene for sjelden og for dårlig forberedt. Det fører med seg usikkerhet og utrygghet.

  • “When you talk, you are only repeating what you already know; But when you listen, you may learn something new.” – Dalai Lama
hva er kommunikasjon

Samtaler

Mange ledere tror at den årlige medarbeidersamtalen er god nok kommunikasjon. Dette er sant i ytterst få tilfeller. Ledere bør kunne takle de vanskelige samtaler på en måte som gjør at disse samtalene blir verdifulle og gode. En vanskelig samtale som blir utsatt, blir bare verre for begge parter. Den eneste riktige måten å håndtere en vanskelig samtale (uansett kategori) er å forberede den godt med et tydelig mål for samtalen og et løsningsforslag.  Med at lederen bruker tid på å lære teknikker for disse samtalene og forbereder seg godt, viser han respekt for sine medarbeidere.

En leder som bryr seg om sine ansatte, bruker tid på å lære seg en bra oppbygging for en samtale som driver frem motivasjonen hos den ansatte og bygger opp tillit.

Sett av nok tid og gjør gode forberedelser

Sett alltid av nok tid for samtalen og pass på at dere ikke blir forstyrret og avbrutt. Det er viktig at medarbeideren føler at intensjonen med samtalen/møtet er er bra. De beste resultatene får du alltid når den mentale tilstanden er avslappet og tillitsfull. Det er også viktig at du har forberedt deg godt og vet hva du ønsker å oppnå.

Du viser dine gode hensikter med blikkontakt, behersket åpent kroppsspråk med hendene åpne og synlige og med et smil.

Vær tydelig på hva du ønsker ut av samtalen og vær bevisst hvordan du legger det frem.

Forberedelser/ forventninger

Begge partene bør vite før møtet hva samtalen dreier seg om. Sett helt konkret, realistisk mål for samtalen.

Husk også å sjekke hvilke forventninger medarbeideren tror at du har. Avklar dine forventninger og sjekk om det stemmer medarbeiderens forventninger.

Gjennomføringen

Hold fokus på fremtiden og løsninger, ikke fortiden og årsaker. Bli enige om fakta, la deg ikke avlede med dine egne antagelser eller rykter. Sjekk dokumentasjon eller be om andres vurdering om saken. Vurdere hverandres løsningsforslag. Ha et eller flere løsningsforslag klar.

Lytt aktivt og prøv å få en aksept og forståelse for selve utfordringen. Pass opp for å ikke ta parti eller bli for privat. Her kommer et angrep lettest om situasjonen er betent og følelsesladet. Forbered deg godt for eventualiter.

Om du har en negativ melding, bruk fakta om situasjonen rundt og i større kontekst og minst mulig følelser. Hold en nøytral tone. Fortell hva du kan gjøre for å forbedre situasjon og gi håp. Ny forskning viser at det er ikke lurt å pakke en negativ melding i en positiv beskjed.

Avsluttingen

At begge partene er enige om forståelsen av løsningen bør sjekkes før avslutningen. Gå gjennom utfordringen og løsningen og avtal gjerne et oppfølgingsmøte.

Tenk også over hvordan støttes den ansatte i sin eventuell avtalt endring i handlinger og oppførsel? Hvilke tiltak trenges for å opprette og forebygge?

Den viktigste kommunikasjonen er den vi fører med oss selv. 

Vi glemmer oftest at det er med oss selv vi kommuniserer oftest og at den kommunikasjonene er avgjørende også for den kommunikasjonen vi fører med omverdenen.

Veldig mange ledere er usikre på sin rolle og posisjon. Mange er usikre på medarbeidernes respekt og tillit og derfor ofte kontinuerlig redd for å bli avslørt som bløff og udugelig både for de som er underlagt ham og for eksempel styret. Dette er kommunikasjonssvikt som skaper unødvendig stress for lederen, forvrenger selvbildet og handlingene til lederen. Disse forstyrrelsene trenger ikke å være store og synlige hver for seg men kan naturligvis være stor e bremser for utviklingen i bedriften samlet. En leder kan ha øvet seg på å virke tilsynelatende trygg og sikker utad og være veldig usikker inne i seg selv. Dette kommer lett frem når uforutsette ting skjer. Disse ledere er alltid dyktige og trenger ofte kun få endret noen av sine paradigmer om seg selv og enkelte handlinger. Disse rettes enklest med et lederkurs med påfølgende ledercoaching.

Kroppsspråkets betydning- lær deg “POWER POSES”

Den amerikanske sosialpsykologen Amy Cuddy mener at du kan endre andres oppfattelse av deg og din egen kroppskjemi bare ved å endre din egen kroppsposisjon når du er sammen med andre personer.

– “Å stå i en selvsikker posisjon, til og med når du ikke føler deg selvsikker, vil påvirke både testosteron-og kortisonnivået i hjernen. Dette igjen kan ha en stor påvirkning i våre sjanser til å oppnå suksess i livet”, sier Cuddy.

Se video

I følge henne vil denne lille endringen ved å bruke “Power Poses” i kroppsspråket ikke bare øke testosteronnivået som påvirker vårt eget selvbilde (oppfattelse av oss selv) i positiv retning, men den reduserer også stresshormonet kortison. Økt testosteronnivå øker selvtilliten og gjør det enklere for oss å tørre å satse, samtidig som produksjon av samtidig som produksjonen av stresshormonet kortisol går ned, og gjøre oss mindre stresset i situasjoner.

Bruken av POWER POSES støttes av flere forskere og kursledere som sier:

– “Gjennom tester er det vist at det å stå i bestemte positurer kan øke testosteronnivået i kroppen med 20 prosent samtidig som kortisolnivåer reduseres. Dette medfører at du føler deg tryggere og mer selvsikker enn du i virkeligheten er”. 

HR Norge støtter også Cuddys teori om at mengden av stresshormonet kortisol vil minke slik at du vil føle sterk og rolig.

HR Norge sier at man kan teste dette ut selv ved å sitte bakoverlent med armene bak hodet og bena på bordet, strekke armene mot himmelen eller stå med armer og ben ut fra kroppen i et par minutter. Dette  stimulerer produksjonen av testosteron som igjen påvirker følelsen av styrke, og gjelder for begge kjønn.

– I hovedsak dreier det seg om å strekke seg opp og ta mer plass. Stå et par minutter for deg selv med brede bein og armene godt plantet i siden. Stir rett foran deg, og gjør deg på denne måten klar til å holde ditt innlegg på møtet eller ta en samtale du gruer for. Eller sett deg på en stol eller sofa med begge armer oppå sofaryggen og spre med bena. Dette gir deg garantert bedre gjennomslagkraft.

Dette kalles “Power Poses”. Fantastisk effektivt kombinert med mentale teknikker.

Ved å kombinere bruken av Power Poses og mental trening vil du få økt gjennomslagskraft!

På samme måte er det mulig å redusere sin egen tro på seg selv ved å gjøre seg selv liten.

Når du sitter i møtelokalet og venter på å holde et innlegg, vil det å synke ned i stolen, krysse armer og bein og gjøre seg liten, føre til at du føler deg enda mer nervøs når du skal ta plass foran forsamlingen. Gjør derfor det motsatte.